دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تحت حرارت(DHPLC)

نام فارسی : دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تحت حرارت

نام انگلیسی: Denaturing High Performance Liquid Chromatography

مدل دستگاه: Transgenomic-  Wave system 4500

معرفی دستگاه:

کروماتوگرافی تجزیه کننده فازمایع با کارایی بالا می باشد که همانHPLCمجهز شده به یک ستون جداسازیDNA است که اولین بار در زمینه علم پزشکی جهت تشخیص جهش های ژنی به کار گرفته شد. این روش از سایر روش های تشخیص جهش که در گذشته استفاده می شده است مانند روش تعیین توالی مستقیم، حساسیت و دقت بالاتری دارد و حدود ۱۰ بار هزینه کمتری دارد که یک روش خودکار است و قادر به آنالیز تعداد زیادی نمونه ( ۲۰۰نمونه در روز) در مدت زمان کوتاه و با هزینه کم می باشد. برای شناسایی باکتری ها و قارچ ها به صورت خودکار و غیر وابسته به کشت قابل استفاده می باشد. برای ارگانیسم های فرصت طلب و بی هوازی ( علاوه بر ارگانیسم های معمول ) که کشت آنها دشوار است و نیاز به محیط های کشت خاص دارند نیز روشی مطمئن است.

به طور کلیDHPLC  روشی است بسیار دقیق و مطمئن جهت شناسایی جهش ها که کاملاٌ خودکار، سریع و اقتصادی می باشد.

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه

مورد اندازه گیری

-       بررسی قطعاتDNAتک رشته و دو رشته از نظر وجود شباهت و تغییرات

واحد اندازه گیری

-       Mv

زمینه های کاربردی :

-       علوم پزشکی، آنالیز و تشخیص جهش های ژنتیکی، پزشکی قانونی و میکروبیولوژی

دامنه کاربرد:

-        آنالیز و تشخیص بیماری های ژنتیکی انسان و جانواران و گیاهان

-       مطالعات ساختار جمعیت و تکامل، پزشکی قانونی، میکروب شناسی

-       آنالیز قطعاتDNAبه منظور تشخیص جهش های شناخته شده و جدید

-       تشخيص جهشهایي با فرواني كم در نمونه هاي ناهمگن

-       تفكيك مخلوط هايي از قطعات DNAبراساس محتواي توالي

-       تجزيه و تحليل جهش هاي مشخص كه از طريق ازدياد پرايمر انجام شده

-       تجزيه و تحليل نقطه پايان آلل هاي PCR , RT-PCR