نشانی

آدرس ۱: اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، محوطه بیمارستان الزهرا، پایین تر از مجموعه ورزشی شهید موحدی، جنب مهارت های بالینی، آزمایشگاه جامع تحقیقات

 

آدرس ۲: اصفهان، خیابان شهدای صفه، محوطه بیمارستان الزهرا، جنب مهارت ها بالینی، آزمایشگاه جامع تحقیقات

 

 

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۹۲۹