Small Animal Imaging

زمينه هاي كاربردي:

علوم پايه و پزشکي جهت مطالعه‌ بيماري ها در مدل هاي حيواني

دامنه کاربرد

-       شناسایی مسیرهای بیماری

-        مشاهده پیشرفت بیماری

-       اندازه گیری میزان پاسخ به درمان

-       جستجوی سرطان

-       تصويربرداري از مدلهاي حيواني زنده در سطح مولکولي

-       تصويربرداري با طيف وسيع فلورسانس، لومينوسانس و راديوايزوتوپ از نمونه هاي چون بدن موجود زنده، غشا، پليت، ژلها يا لکتروفورز، بافت

-       حساسيت تصويربرداري بسيار بالاي فلورسنت با داشتن فيلترهاي مختلف