تعرفه

 

فایل تعرفه را از لینک زیر دانلود نمایید.

‎/sites/researchlab.mui.ac.ir/files/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-18-8-95.pdf